FAQs Complain Problems

उद्दम विकास सहजकर्ता करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सुचना

उद्दम विकास सहजकर्ता करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सुचना

यस डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा सशर्त अनुदान तर्फको गरीबी निवारणको लागि लघु उद्दम विकास कार्यक्रम (मेडपा) संचालनका लागि चालु आ.व. २०७७/०७८ उद्दम विकास सहजकर्ता पदमा करार सेवाबाट पदपूर्ति गर्न १५ (पन्ध्र) दिने यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ | तोकिएको म्याद भित्र तपशिलमा उल्लेखित कागजात सहित ईच्छुक उम्मेदवारहरुले दरखास्त फारम भर्नुहुन सम्वन्धित सबैका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ |

                                                                                                                                                प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  ९८५८३९०१९६

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि