FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उद्दम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धि सूचना !

उद्दम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धि सूचना !

मौजुदा सूची दर्ता सम्वन्धमा ।

आ.व.२०७८।०७९ मा आवश्यक पर्ने सामान तथा सेवा खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा छ(क) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम तपसिलको कार्य गर्न इच्छुक इजाजत प्राप्त व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुले मौजुदा सूची दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित ग

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

मिति २०७८।०२।१९

Pages