FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर

क्र.सं.
सामजिक सुरक्षाको किसिम
भत्ता दर (रु.)


जेष्ठ नागरिक (दलित)
१०००


जेष्ठ नागरिक (अन्य)
१०००


जेष्ठ नागरिक (कर्णाली)
१०००


एकल महिला
१०००


विधवा
१०००


पूर्ण अशक्त अपांग
२०००


अति अशक्त अपांग
६००


लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती
२०००


बालबालिका (कर्णाली र दलित)
४००

Pages